«Борат» получает прибыль используя имя Казахстана, мы — нет

--

--

Айзада — қазақстандық интерсекционал феминист, белсенді және гендерлік зорлық-зомбылық, гендер мен мәдениет, ұлтшылдық деген тақырыптарда маманданған ғалым.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Aizada Arystanbek

Айзада — қазақстандық интерсекционал феминист, белсенді және гендерлік зорлық-зомбылық, гендер мен мәдениет, ұлтшылдық деген тақырыптарда маманданған ғалым.